Počátky sdružení "Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)" se datují dnem 16.května 1990, kdy byl registrován na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, pod čj. VSP/1-300/90-R "Českomoravský svaz soukromých opravářů (ČMSSA)".
Na ustavujícím sjezdu dne 20.listopadu 1993 v Brně byl název změněn na "Svaz autoopraven České republiky (SAČR)". Po více než 10 letech bylo na sjezdu dne 7.června 2004 rozhodnuto o další změně názvu svazu na "Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)". Ačkoliv si Svaz autoopraven České republiky (SAČR) získal významnou pozici v české autobranži a stal se respektovaným partnerem v tuzemsku i v zahraničí, předchozí název byl poplatný své době. Během deseti let se situace v daném oboru změnila, změnila se členská základna a hlavně příslušná legislativa.
Od 1.listopadu 2004 začalo v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii v plném rozsahu platit Nařízení Komise (ES) č.1400/2002 (tzv. bloková výjimka). Ta kromě jiného jasně vymezila a oddělila prodej a servis motorových vozidel. Bylo zapotřebí, aby název svazu tuto okolnost vyjadřoval, proto se v něm objevují obě skupiny - prodejci i opraváři motorových vozidel. Změna odráží i fakt, že značkové (smluvní autorizované) autoservisy mají samostatné smlouvy pro prodej i pro servis, resp. vznikla nová kategorie - autorizované autoservisy, které provádí jen značkový servis bez autorizovaného prodeje nových vozů.
Nový název má rovněž souvislost se vstupem svazu do Evropské rady pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) od 1.ledna 2005. V překladu do angličtiny odpovídá název svazu překladu názvů obdobných svazů v členských zemích Evropské unie.
A ještě jeden nezanedbatelný aspekt. SAČR je profesním sdružením osob - statutárních zástupců autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel atd. (viz stanovy), což nový název lépe vyjadřuje. Slovo "autoopraven" v dřívějším názvu bylo v tomto případě "neosobní".
Aby ale byla zajištěna i v názvu určitá kontinuita a hlavně se nemusela měnit velmi známá, zaužívaná a renomovaná zkratka SAČR, ta proto v názvu zůstala. Tato čtyři písmena ostatně jsou obsažena a lze je vybrat i z nového názvu. Zároveň se změnou názvu svazu došlo k dílčí úpravě stanov. Nový název a změna stanov byly registrovány Ministerstvem vnitra dne 1.července 2004. SAČR má DIČ: CZ62691708, IČO: 62691708 zůstalo beze změny.

SAČR je dobrovolným a nezávislým profesním sdružením osob - statutárních zástupců autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel, prodejců autodílů, příslušenství automobilů, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a importérů motorových vozidel, škol a učilišť vyučujících autoobory, pojišťoven, leasingových společností, znaleckých a expertních firem, svazů a sdružení působících v autobranži atd.
Tím, že se výše uvedený statutární zástupce, většinou subjektů provozujících živnosti (podnikatelů), stane řádným členem svazu, je jím zastupovaná firma, společnost, škola, instituce atd. zaregistrována do databáze SAČR. Taková firma, společnost, družstvo, škola, instituce atd. je pak oprávněna doplnit svoje firemní označení o logo SAČR a to i na informačních tabulích označujících její provozovny, na firemních hlavičkových papírech apod.

Základní poslání:
Základním posláním svazu je všestranně hájit a prosazovat oprávněné zájmy a požadavky svých členů především při tvorbě zákonů a dalších předpisů vůči parlamentu, příslušným ministerstvům i jiným centrálním orgánům a institucím.
SAČR důsledně dbá na dodržování profesionální etiky v všech relevantních oblastech podnikání a poskytování služeb, zejména pak ve firmách, které jeho členové zastupují.

Základní činnosti:
- poradenská služba členům (technická, právní, marketingové konzultace, zasílání pravidelných "Aktuálních informací členům SAČR" e-mailem atd.),
- zastoupení v sektorové radě (Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací),
- pořádání konferencí, odborných seminářů a stáží,
- odborná gesce při pořádání celostátních soutěží "Autoservis roku", "Pneuservis roku" a "Autoopravář roku" a celostátních i mezinárodních soutěží učňů,
- aktivní činnost v oblasti odborného školství a vzdělávání,
- spolupráce se školami vyučujícími autoobory,
- spolupráce s tuzemskými partnerskými svazy,
- spolupráce se zahraničními svazy s obdobnou činností (zejména sousedních států, jako je Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe atd.).

Členství:

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) je v současné době řádným členem následujících asociací:

■ Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR)

■ Hospodářská komora ČR

■ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ochrana osobních údajů:

S osobními daty členů Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) je nakládáno dle platných zákonů České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V tomto smyslu je zpracovaná i vnitřní metodika SAČR.
Tato data jsou zpracovávána pověřenou osobou pro zasílání pravidelných "Aktuálních informací členům SAČR" e-mailem nebo poštou.
Pověřená osoba SAČR předává aktuální data členů SAČR pověřené osobě firmy AKADEA s.r.o. k zasílání bulletinu Auto/Moto/Pneu/SERVIS.
Pověřená osoba SAČR předává aktuální data členů SAČR pověřené osobě Hospodářské komory České republiky pro rozesílání informací.
Členové SAČR mohou kdykoliv zaslat svůj nesouhlas s rozesíláním bulletinu Auto/Moto/Pneu/SERVIS, či "Aktuálních informací členům SAČR" nebo jiných sdělení SAČR nebo Hospodářské komory ČR, případně požádat o výmaz osobních údajů elektronicky na sacr@sacr.cz nebo písemnou formou na adresu:
Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR, Přepeřská 1809, 511 01 Turnov.
Členové SAČR mohou rovněž požádat o výmaz osobních údajů ze seznamu členů SAČR na www.sacr.cz.