Historie

Počátky spolku "Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s." se datují dnem 16.května 1990, kdy byl registrován na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, pod čj. VSP/1-300/90-R "Českomoravský svaz soukromých opravářů (ČMSSA)".
Na ustavující valné hromadě dne 20.listopadu 1993 v Brně byl název změněn na "Svaz autoopraven České republiky (SAČR)". Po více než 10 letech bylo na valné hromadě dne 7.června 2004 rozhodnuto o další změně názvu na "Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)". Ačkoliv si Svaz autoopraven České republiky (SAČR) získal významnou pozici v české autobranži a stal se respektovaným partnerem v tuzemsku i v zahraničí, předchozí název byl poplatný své době. Během deseti let se situace v daném oboru změnila, změnila se členská základna, a hlavně příslušná legislativa.
Od 1.listopadu 2004 začalo v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii v plném rozsahu platit Nařízení Komise (ES) č.1400/2002 (tzv. bloková výjimka). Ta kromě jiného jasně vymezila a oddělila prodej a servis motorových vozidel. Bylo zapotřebí, aby název tuto okolnost vyjadřoval, proto se v něm objevují obě skupiny - prodejci i opraváři motorových vozidel. Změna odráží i fakt, že autorizovaní obchodníci / dealeři mají samostatné smlouvy pro prodej / obchod i pro servis, případně i pro náhradní díly, a že také vznikla nová kategorie - autorizované autoservisy, které provádí jen značkový servis bez autorizovaného prodeje nových vozů.
Nový název měl rovněž souvislost se vstupem svazu do Evropské rady pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) od 1.ledna 2005. V překladu do angličtiny odpovídá název svazu překladu názvů obdobných svazů v členských zemích Evropské unie. Jinak členství v asociaci CECRA bylo ukončeno dnem 31. 12. 2019. SAČR se následně stal řádným členem nové asociace „Alliance of European Car Dealers and Repairers / AECDR (Sdružení evropských automobilových dealerů a opravářů) se sídlem v Bruselu.
Aby ale byla zajištěna i v názvu určitá kontinuita, a hlavně se nemusela měnit velmi známá, zaužívaná a renomovaná zkratka SAČR, ta proto v názvu i přes uvedené změny zůstala. Tato čtyři písmena ostatně jsou obsažena a lze je vybrat i z nového názvu. Zároveň se změnou názvu svazu došlo k dílčí úpravě stanov. Nový název a změna stanov byly registrovány Ministerstvem vnitra dne 1.července 2004. 
SAČR má DIČ: CZ62691708, IČO: 62691708 zůstalo beze změny.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), podle kterého jsou stávající občanská sdružení jsou považována za spolky, schválila členská schůze dne 28. listopadu 2019 změnu názvu spolku v souladu s občanským zákoníkem. Jednalo se v zásadě jen o doplnění stávajícího názvu spolku Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) o zkratku „z.s.“. Nový název spolku od té doby je Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s.
Na zmíněné členské schůzi byly zároveň, opět v souladu s občanským zákoníkem, schváleny nové stanovy SAČR.

Základní poslání a účel

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s.(dále jen spolek nebo SAČR) je dobrovolným, nezávislým a samosprávným profesním spolkem osob zejména statutárních orgánů nebo zástupců právnických osob - autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel, prodejců autodílů, příslušenství automobilů, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a importérů motorových vozidel, škol a učilišť vyučujících autoobory, pojišťoven,
leasingových společností, znaleckých a expertních firem, spolků působících v autobranži atd. 
Tím, že se výše uvedený statutární orgán nebo zástupce, většinou subjektů provozujících živnosti
(podnikatelů), stane řádným členem spolku, je jím zastupovaná firma, společnost, škola, instituce atd.
zaregistrována do databáze SAČR. Taková firma, společnost, družstvo, škola, instituce atd. je pak oprávněna doplnit svoje firemní označení o logo SAČR, a to i na informačních tabulích označujících její provozovny, na firemních hlavičkových papírech apod.
Základním posláním SAČR je všestranně hájit oprávněné zájmy a požadavky svých členů a jimi zastupovaných firem a to nekompromisně, využívajíc sílu a vliv, které spojením v celorepublikový spolek představují, zastupovat je ve vztahu k centrálním orgánům České republiky i Evropské unie a dalším organizacím (příp. soukromým osobám) ve věcech společného i individuálního prospěchu. SAČR se vyjadřuje k návrhům zákonů souvisejících s podnikáním, iniciuje změny legislativy v této oblasti a deleguje členy do pracovních skupin a expertních týmů, které se na těchto procesech
podílejí. 
SAČR poskytuje a zprostředkovává svým členům odborné a poradenské služby (technické, ekonomické, právní, sociální, propagační atd.), s cílem podpořit jejich prosperitu a zajistit odpovídající podnikatelské zázemí. Tak je tomu ostatně ve všech vyspělých státech a tvrdé podmínky tržního hospodářství si to přímo vynucují.
Všichni členové SAČR mají garantované poskytování informací v základních věcech spojených s podnikáním v oboru prodeje, nákupu, servisu a opravárenství motorových vozidel a oborech bezprostředně navazujících. Zabezpečuje je především stálá poradenská služba organizovaná
sekretariátem SAČR v sídle spolku, dále v regionálních kontaktních místech, jakož i prostřednictvím odborných sekcí. K tomuto účelu slouží také zpravodaj (online i v tiskové podobě) a další formy
informačního servisu (smluvní odborní poradci a experti svazu apod.). 
SAČR rovněž organizuje kursy, odborné semináře, stáže (i u zahraničních firem) apod. 
SAČR důsledně dbá na dodržování profesionální etiky ve výše uvedených oblastech podnikání a poskytování služeb, zejména pak ve firmách, které jeho členové zastupují.
SAČR trvale udržuje přímé kontakty s Hospodářskou komorou ČR, s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, s dalšími profesními spolky / svazy, zejména pokud jejich činnost souvisí s
obchodem s motorovými vozidly a jejich opravárenstvím, s obdobnými zahraničními svazy (zejména ve státech Evropské unie), s asociací AECDR (Alliance od European Car Dealers and
Repairers) se sídlem v Bruselu, se živnostenskými úřady, obchodní inspekcí atd. 
SAČR může na základě rozhodnutí správní rady a schválení členské schůze vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

Členství v asociacích

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s. je řádným členem následujících asociací:
■ Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR) se sídlem v Bruselu
■ Hospodářská komora ČR
■ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ochrana osobních údajů

S osobními daty členů Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s. je nakládáno dle platných zákonů České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V tomto smyslu je zpracovaná i vnitřní metodika SAČR.
Tato data jsou zpracovávána pověřenou osobou pro zasílání pravidelných "Aktuálních informací členům SAČR" e-mailem nebo poštou.
Pověřená osoba SAČR předává aktuální data členů SAČR pověřené osobě Hospodářské komory České republiky pro rozesílání informací.
Členové SAČR mohou kdykoliv zaslat svůj nesouhlas s rozesíláním odborného časopisu Auto/Moto/Pneu/SERVIS, či "Aktuálních informací členům SAČR" nebo jiných sdělení SAČR nebo Hospodářské komory ČR, případně požádat o výmaz osobních údajů elektronicky na sacr@sacr.cz nebo písemnou formou na adresu:
Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s., Přepeřská 1809, 511 01 Turnov.
Členové SAČR mohou rovněž požádat o výmaz osobních údajů ze seznamu členů SAČR na www.sacr.cz.