Počátky sdružení "Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)" se datují dnem 16.května 1990, kdy byl registrován na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, pod čj. VSP/1-300/90-R "Českomoravský svaz soukromých opravářů (ČMSSA)".
Na ustavujícím sjezdu dne 20.listopadu 1993 v Brně byl název změněn na "Svaz autoopraven České republiky (SAČR)". Po více než 10 letech bylo na sjezdu dne 7.června 2004 rozhodnuto o další změně názvu svazu na "Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)". Ačkoliv si Svaz autoopraven České republiky (SAČR) získal významnou pozici v české autobranži a stal se respektovaným partnerem v tuzemsku i v zahraničí, předchozí název byl poplatný své době. Během deseti let se situace v daném oboru změnila, změnila se členská základna a hlavně příslušná legislativa.
Od 1.listopadu 2004 začalo v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii v plném rozsahu platit Nařízení Komise (ES) č.1400/2002 (tzv. bloková výjimka). Ta kromě jiného jasně vymezila a oddělila prodej a servis motorových vozidel. Bylo zapotřebí, aby název svazu tuto okolnost vyjadřoval, proto se v něm objevují obě skupiny - prodejci i opraváři motorových vozidel. Změna odráží i fakt, že značkové (smluvní autorizované) autoservisy mají samostatné smlouvy pro prodej i pro servis, resp. vznikla nová kategorie - autorizované autoservisy, které provádí jen značkový servis bez autorizovaného prodeje nových vozů.
Nový název má rovněž souvislost se vstupem svazu do Evropské rady pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) od 1.ledna 2005. V překladu do angličtiny odpovídá název svazu překladu názvů obdobných svazů v členských zemích Evropské unie.
A ještě jeden nezanedbatelný aspekt. SAČR je profesním sdružením osob - statutárních zástupců autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel atd. (viz stanovy), což nový název lépe vyjadřuje. Slovo "autoopraven" v dřívějším názvu bylo v tomto případě "neosobní".
Aby ale byla zajištěna i v názvu určitá kontinuita a hlavně se nemusela měnit velmi známá, zaužívaná a renomovaná zkratka SAČR, ta proto v názvu zůstala. Tato čtyři písmena ostatně jsou obsažena a lze je vybrat i z nového názvu. Zároveň se změnou názvu svazu došlo k dílčí úpravě stanov. Nový název a změna stanov byly registrovány Ministerstvem vnitra dne 1.července 2004. SAČR má DIČ: CZ62691708, IČO: 62691708 zůstalo beze změny.

SAČR je dobrovolným a nezávislým profesním sdružením osob - statutárních zástupců autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel, prodejců autodílů, příslušenství automobilů, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a importérů motorových vozidel, škol a učilišť vyučujících autoobory, pojišťoven, leasingových společností, znaleckých a expertních firem, svazů a sdružení působících v autobranži atd.
Tím, že se výše uvedený statutární zástupce, většinou subjektů provozujících živnosti (podnikatelů), stane řádným členem svazu, je jím zastupovaná firma, společnost, škola, instituce atd. zaregistrována do databáze SAČR. Taková firma, společnost, družstvo, škola, instituce atd. je pak oprávněna doplnit svoje firemní označení o logo SAČR a to i na informačních tabulích označujících její provozovny, na firemních hlavičkových papírech apod.

Základní poslání:
Základním posláním svazu je všestranně hájit a prosazovat oprávněné zájmy a požadavky svých členů především při tvorbě zákonů a dalších předpisů vůči parlamentu, příslušným ministerstvům i jiným centrálním orgánům a institucím a aktivně se podílet na práci Evropské rady pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) se sídlem v Bruselu.
SAČR důsledně dbá na dodržování profesionální etiky v všech relevantních oblastech podnikání a poskytování služeb, zejména pak ve firmách, které jeho členové zastupují.

Základní činnosti:
- poradenská služba členům (technická, právní, marketingové konzultace, zasílání pravidelných "Aktuálních informací členům SAČR" e-mailem atd.),
- participace na "Rozhodčím a mediačním institutu AutoSAP / SDA / SAČR pro mimosoudní řešení sporů,
- zastoupení v sektorové radě (Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací),
- pořádání konferencí, odborných seminářů a stáží,
- odborná gesce při pořádání celostátních soutěží "Autoservis roku", "Pneuservis roku" a "Autoopravář roku" a celostátních i mezinárodních soutěží učňů,
- aktivní činnost v oblasti odborného školství a vzdělávání,
- spolupráce se školami vyučujícími autoobory,
- spolupráce s tuzemskými partnerskými svazy (Sdružení automobilového průmyslu, Svaz dovozců automobilů, Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky atd.),
- spolupráce se zahraničními svazy s obdobnou činností (zejména sousedních států, jako je Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe atd.).