ČLÁNEK 1 - Základní ustanovení, poslání

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) (dále jen svaz nebo SAČR) je dobrovolným a nezávislým profesním sdružením osob – statutárních zástupců autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel, prodejců autodílů, příslušenství automobilů, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a importérů motorových vozidel, škol a učilišť vyučujících autoobory, pojišťoven, leasingových společností, znaleckých a expertních firem, svazů a sdružení působících v autobranži atd.

Tím, že se výše uvedený statutární zástupce, většinou subjektů provozujících živnosti (podnikatelů), stane řádným členem svazu, je jím zastupovaná firma, společnost, škola, instituce atd. zaregistrována do databáze SAČR. Taková firma, společnost, družstvo, škola, instituce atd. je pak oprávněna doplnit svoje firemní označení o logo SAČR a to i na informačních tabulích označujících její provozovny, na firemních hlavičkových papírech apod.

Základním posláním svazu je všestranně hájit oprávněné zájmy a požadavky svých členů a jimi zastupovaných firem a to nekompromisně, využívajíc sílu a vliv, které spojením v celorepublikový svaz představují, zastupovat je ve vztahu k centrálním orgánům České republiky i Evropské unie a dalším organizacím (příp. soukromým osobám) ve věcech společného i individuálního prospěchu. Svaz poskytuje a zprostředkovává svým členům odborné a poradenské služby (technické, ekonomické, právní, sociální, propagační atd.), s cílem podpořit jejich prosperitu a zajistit odpovídající podnikatelské zázemí. Tak je tomu ostatně ve všech vyspělých státech a tvrdé podmínky tržního hospodářství si to přímo vynucují.

Všichni členové svazu mají garantované poskytování informací v základních věcech spojených s podnikáním v oboru prodeje, nákupu, servisu a opravárenství motorových vozidel a oborech bezprostředně navazujících. Zabezpečuje je především stálá poradenská služba organizovaná sekretariátem SAČR v sídle svazu, dále v regionálních pobočkách, jakož i prostřednictvím odborných sekcí. K tomuto účelu slouží také tiskový zpravodaj a další formy informačního servisu (smluvní odborní poradci a experti svazu apod.).

Svaz rovněž organizuje kursy, odborné semináře, stáže (i u zahraničních firem) apod.

SAČR důsledně dbá na dodržování profesionální etiky ve výše uvedených oblastech podnikání a poskytování služeb, zejména pak ve firmách, které jeho členové zastupují.

SAČR může provádět podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost jako vedlejší hospodářskou činnost při splnění podmínek stanovených zvláštními předpisy.

SAČR trvale udržuje přímé kontakty s Hospodářskou komorou ČR, dalšími profesními svazy, zejména pokud jejich činnost souvisí s obchodem s motorovými vozidly a jejich opravárenstvím, s obdobnými zahraničními svazy (zejména ve státech Evropské unie), s asociací CECRA se sídlem v Bruselu (Rada Evropy pro obchod a opravy motorových vozidel), se svazy pro ochranu spotřebitelů, s živnostenskými úřady, obchodní inspekcí atd.

Sídlem SAČR je Turnov.
 

ČLÁNEK 2 - Členství, práva a povinnosti

Členy svazu mohou být osoby uvedené v čl. 1 stanov, tedy občané České republiky starší 18ti let, kteří se seznámili a souhlasí se stanovami SAČR. Členství je spjato výhradně s osobou člena, členská práva a povinnosti nelze přenést na jinou osobu a ani nepřecházejí na právního zástupce. Členové nemají majetkovou účast na SAČR. Na členství není právní nárok. Členem mohou být i právnické osoby.
Čestným členem SAČR se může stát i cizí státní příslušník.
Členství vzniká registrací po zaplacení členského příspěvku na daný kalendářní rok.
Členství ve svazu zaniká vystoupením (písemné oznámení ukončení členství), vyškrtnutím z důvodů neuhrazení členského příspěvku, vyloučením (ze závažných důvodů) a úmrtím. O zániku členství vyškrtnutím a vyloučením rozhoduje správní rada SAČR.
SAČR je sdružením, kde všichni členové mají rovná práva a povinnosti.

Člen svazu má zejména právo:
a) volit a být volen do orgánů svazu,
b) být informován o všech akcích a činnosti svazu a účastnit se jich,
c) využívat všech výhod a služeb poskytovaných a zprostředkovávaných svazem,
d) požadovat konkrétní pomoc odbornou, poradenskou a konzultační při řešení záležitostí patřících do náplně činnosti svazu,
e) podávat návrhy, připomínky, stížnosti, svobodně vyjadřovat svoje názory a obracet se s dotazy na orgány svazu.

Člen svazu má zejména povinnost:
a) řídit se stanovami SAČR, organizačním a jednacím řádem,
b) dodržovat příslušná usnesení sjezdu a opatření orgánů svazu,
c) při své činnosti ctít pravidla profesionální etiky a dbát na dobré jméno i prestiž SAČR,
d) řádně uhradit členské příspěvky.
 

ČLÁNEK 3 - Organizační struktura

Nejvyšším orgánem svazu je sjezd, který svolává správní rada nejméně 1× ročně.

Sjezd SAČR
a) projednává a schvaluje činnost a hospodaření svazu, vč. rozpočtu a výši členských příspěvků,
b) určuje základní koncepce činnosti,
c) usnáší se na základních dokumentech,
d) volí a odvolává členy správní rady a dozorčí komise,
e) rozhoduje o zániku (zásadních změnách) svazu a s tím spojených finančních a majetkových záležitostech.

Usnesení sjezdu je platné, jestliže pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

Na sjezd jsou zváni buď všichni členové svazu (valná hromada) nebo dle stanoveného klíče zastupující delegáti. Kriteriem pro volbu konkrétní alternativy je celkový počet členů svazu a regionální organizační struktura.

Mimořádný sjezd může v případě potřeby svolat správní rada na žádost více než 1/3 členů svazu, případně sama, je−li třeba projednat věci zásadního významu.

Řídícím a výkonným orgánem SAČR v období mezi sjezdy je správní rada. Tvoří ji prezident, 3 viceprezidenti, 36 členů – všichni volení sjezdem na období 3 let. Zasedání správní rady svolává a řídí prezident. Usnesení správní rady je přijato, hlasovala−li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

Správní rada
a) zabezpečuje plnění usnesení sjezdu a cílů svazu vyplývajících z náplně činnosti a stanov,
b) vypracovává návrhy koncepce činnosti, rozvojové programy a je kompetentní ve věcech mezinárodní spolupráce a vztahů,
c) navrhuje rozpočet, výši členských příspěvků, zásady hospodaření, spravuje a disponuje finančními prostředky i hmotným majetkem svazu,
d) navrhuje a schvaluje zásadní dohody a smluvní vztahy SAČR,
e) zřizuje profesionální aparát svazu (sekretariát), regionální tajemníky atd.,
f) organizuje činnost kontrolní, dozorčí apod.,
g) ustavuje a určuje činnost regionálních poboček a odborných sekcí svazu,
h) pověřuje dozorčí komisi, příp. další nezávislé experty, řešením vnitřních sporů ve svazu,
ch) je za svou činnost odpovědna členské základně svazu.

Kontrolním a revizním orgánem svazu je dozorčí komise, volená sjezdem na 3leté funkční období. Je tříčlenná, v čele má předsedu. Ten svolává a řídí zasedání komise.

Dozorčí komise
a) kontroluje hospodaření svazu z hlediska dodržování obecně platných předpisů a stanov,
b) na základě pověření správní rady řeší spory (např. konkurenční) mezi členy svazu,
c) odpovídá členské základně svazu.

Profesionální aparát SAČR
Nezbytný profesionální aparát SAČR (např. ústředí a sekretariát, správa regionálních poboček atd.) zřizuje správní rada dle konkrétních podmínek a požadavků. Vlastní řízení aparátu vykonává prezident nebo jím pověřený tajemník.

Regionální pobočka
Významnou součástí organizační struktury SAČR jsou regionální pobočky. Ustavují se na základě rozhodnutí správní rady svazu, řídí a koordinuje je prezident svazu, příp. pověřený tajemník. Regionální pobočky v maximální míře umožňují bezprostřední kontakt členů svazu v příslušných regionech a to jak mezi sebou, tak na vedení a všechny orgány SAČR.

Odborné (profesní) sekce
Pomocnými orgány s působností uvnitř svazu jsou odborné (profesní) sekce (např. sekce pro odborné vzdělávání, sekce pro jednotlivé skupiny autoservisů apod.). V čele sekce je předseda jmenovaný správní radou. Řízení a koordinaci odborných (profesních) sekcí provádí prezident SAČR, příp. pověřený tajemník.
 

ČLÁNEK 4 - Základní zásady práce svazu

Jménem svazu jedná jeho prezident. V plném rozsahu jej mohou při jeho delší nepřítomnosti nebo nemoci zastoupit viceprezidenti, případně na základě pověření prezidenta i tajemník svazu, další členové správní rady, sekretariátu a vedení regionálních poboček.

Podpisové právo má prezident, viceprezidenti, případně další členové správní rady, sekretariátu a vedení regionálních poboček určení sjezdem, v případě regionálních poboček pak rovněž správní radou.

Pro jednání jménem svazu mohou být ve vybraných případech přibráni odborníci (experti), které prezident svazu nebo správní rada zmocní k příslušným úkonům. Jejich činnost je zpravidla prováděna za úhradu. Pokud jsou tato jednání (činnost) prováděna vlastními nebo přizvanými experty v zájmu celého svazu, hradí se náklady s tím spojené z prostředků svazu, pokud má charakter konkrétní pomoci či zájmu jednotlivých členů, hradí náklady ten, kdo si tuto činnost vyžádal.

Svaz poskytuje odborné, poradenské, informační a jiné materiály a služby celosvazového charakteru (viz čl. 1) všem členům a těm je také zasílán informační zpravodaj SAČR.

Vlastní informační materiály mohou vydávat i jednotlivé regionální pobočky a odborné sekce.

Ze smluv a dohod uzavřených v zájmu celého svazu mají prospěch a výhody všichni jeho členové.

Členové SAČR se obrací na sekretariát svazu (orgány svazu) nebo regionální pobočky se svými náměty i žádostmi o pomoc technického, ekonomického, právního, sociálního a jiného druhu. Svaz jim pak podle možností zajišťuje buď vlastním aparátem nebo zprostředkovává prostřednictvím jiných organizací realizaci jejich požadavků.

Rozsah a formy bezúplatné i úplatné zprostředkovatelské i jiné činnosti SAČR je dán zejména oprávněnými požadavky členů v souladu s ekonomickými a organizačními možnostmi svazu (samofinancování, obsazení vlastního profesionálního aparátu atd.).
 

ČLÁNEK 5 - Hospodaření, majetek

Hospodaření svazu se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky a usneseními sjezdu, který schvaluje rozpočet i zprávu o hospodaření.

Příjmy svazu tvoří zejména členské příspěvky, úroky z vkladů, příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku svazu, dary, dotace, půjčky a úvěry, případně příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti při splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Hospodářský výsledek (zisk) svazu se nerozděluje mezi členy nebo zaměstnance SAČR. Svaz odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové svazu za případné závazky svazu neodpovídají ani neručí.

S finančními prostředky disponuje v souladu s rozpočtem a zájmy svazu správní rada.

Rozpočet obecně zahrnuje jak položky celosvazového charakteru, tak jednotlivých regionálních poboček.

Majetek svazu tvoří, kromě finančních prostředků, veškeré nemovitosti a věci movité.

Spravuje ho rovněž správní rada.

Z prostředků SAČR se hradí zejména nájemné za místnosti svazu a jejich vybavení potřebným inventářem a technikou, výdaje spojené s konáním sjezdu, s jednáními správní rady a dalších orgánů svazu, s poradami, mzdy a cestovné pracovníků svazu, režijní náklady spojené s tuzemskou i mezinárodní činností SAČR, vydávání tiskovin a dalších materiálů pro členy, úhrady expertů působících při konkrétních akcích (záležitostech) celosvazového zájmu, pořizování nezbytných základních prostředků do majetku svazu a další účelné výdaje podle rozhodnutí správní rady.
 

ČLÁNEK 6 - Závěrečná ustanovení

Stanovy SAČR mohou být měněny (upravovány) jen na základě usnesení sjezdu.

O zrušení svazu dobrovolným rozpuštěním, o sloučení nebo splynutí svazu s jiným spolkem či o rozdělení svazu rozhoduje sjezd a to nejméně 2/3 většinou účastníků. Svaz se zrušuje dnem, kdy sjezd takto rozhodl. V tomto případě zabezpečí správní rada vyrovnání všech záležitostí, zejména majetkového vypořádání, týkajících se zániku svazu v příslušném termínu. O zbylém majetku se rozhoduje v likvidačním řízení podle obecně závazných právních předpisů.

Svaz může být také rozpuštěn pravomocným rozhodnutím ministerstva.

Svaz zaniká dnem výmazu z rejstříku spolků.

Tyto stanovy vycházejí ze stanov Svazu autoopraven České republiky (SAČR) registrovaných Ministerstvem vnitra dne 29. 12. 1993 pod čj. VS/1−300/90−R a příslušné změny, jakož i změna názvu na Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky, byly přijaty sjezdem SAČR dne 7. června 2004.