S T A N O V Y
                    v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (§ 214-302)

čl. I
Název spolku

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s.

čl. II
Sídlo spolku

Přepeřská 1809, 511 01 Turnov

čl. III
Účel a hlavní činnost spolku

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s. (dále jen „spolek“ nebo „SAČR“) je dobrovolným, nezávislým a samosprávným profesním spolkem osob – zejména statutárních orgánů nebo zástupců právnických osob - autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel (obchodníků s motorovými vozidly), autorizovaných i nezávislých opravářů motorových vozidel, prodejců autodílů, příslušenství automobilů, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a importérů motorových vozidel, škol a učilišť vyučujících autoobory, pojišťoven, leasingových společností, znaleckých a expertních firem, spolků působících v autobranži atd.

Tím, že se výše uvedený statutární orgán nebo zástupce, většinou subjektů provozujících živnosti (podnikatelů), stane řádným členem spolku, je jím zastupovaná firma, společnost, škola, instituce atd. zaregistrována do databáze SAČR. Taková firma, společnost, družstvo, škola, instituce atd. je pak oprávněna doplnit svoje firemní označení o logo SAČR a to i na informačních tabulích označujících její provozovny, na firemních hlavičkových papírech apod.

Základním posláním SAČR je všestranně hájit oprávněné zájmy a požadavky svých členů a jimi zastupovaných firem a to nekompromisně, využívajíc sílu a vliv, které spojením v celorepublikový spolek představují, zastupovat je ve vztahu k centrálním orgánům České republiky i Evropské unie a dalším organizacím (příp. soukromým osobám) ve věcech společného i individuálního prospěchu. 

SAČR se vyjadřuje k návrhům zákonů souvisejících s podnikáním, iniciuje změny legislativy v této oblasti a deleguje členy do pracovních skupin a expertních týmů, které se na těchto procesech podílejí.

SAČR poskytuje a zprostředkovává svým členům odborné a poradenské služby (technické, ekonomické, právní, sociální, propagační atd.), s cílem podpořit jejich prosperitu a zajistit odpovídající podnikatelské zázemí. Tak je tomu ostatně ve všech vyspělých státech a tvrdé podmínky tržního hospodářství si to přímo vynucují.

Všichni členové SAČR mají garantované poskytování informací v základních věcech spojených s podnikáním v oboru prodeje, nákupu, servisu a opravárenství motorových vozidel a oborech bezprostředně navazujících. Zabezpečuje je především stálá poradenská služba organizovaná sekretariátem SAČR v sídle spolku, dále v regionálních kontaktních místech, jakož i prostřednictvím odborných sekcí. K tomuto účelu slouží také zpravodaj (online i v tiskové podobě) a další formy informačního servisu (smluvní odborní poradci a experti svazu apod.).

SAČR rovněž organizuje kursy, odborné semináře, stáže (i u zahraničních firem) apod.

SAČR důsledně dbá na dodržování profesionální etiky ve výše uvedených oblastech podnikání a poskytování služeb, zejména pak ve firmách, které jeho členové zastupují.

SAČR trvale udržuje přímé kontakty s Hospodářskou komorou ČR, s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, s dalšími profesními spolky / svazy, zejména pokud jejich činnost souvisí s obchodem s motorovými vozidly a jejich opravárenstvím, s obdobnými zahraničními svazy (zejména ve státech Evropské unie), s asociací AECDR (Alliance od European Car Dealers and Repairers) se sídlem v Bruselu, s živnostenskými úřady, obchodní inspekcí atd.

SAČR může na základě rozhodnutí správní rady a schválení členské schůze vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

čl. IV
Práva a povinnosti členů vůči spolku

Členy SAČR mohou být osoby uvedené v čl. III stanov, tedy občané České republiky starší 18 let, kteří se seznámili a souhlasí se stanovami SAČR, a kteří projevili žádostí o členství vůli být vázaní stanovami od okamžiku, kdy se stanou členy spolku. Členství je spjato výhradně s osobou člena, členská práva a povinnosti nelze přenést na jinou osobu a ani nepřecházejí na právního zástupce. 
Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Na členství ve spolku není právní nárok. Členové spolku za případné závazky svazu (dluhy apod.) neodpovídají ani neručí.
O přijetí za člena SAČR rozhoduje statutární orgán po schválení správní radou spolku. Členství ve spolku vzniká registrací po zaplacení členského příspěvku na daný kalendářní rok.
Členská schůze spolku nebo správní rada může na návrh prezidenta SAČR rozhodnout o propůjčení čestného členství fyzické osobě, která se významnou mírou zasadila o naplnění poslání a činnosti spolku. Čestným členem SAČR se může stát i cizí státní příslušník.
Členství ve svazu zaniká vystoupením (písemné oznámení ukončení členství), vyškrtnutím z důvodů neuhrazení členského příspěvku, vyloučením (ze závažných důvodů) a úmrtím. O zániku členství vyškrtnutím a vyloučením rozhoduje statutární orgán po schválení správní radou spolku. Rozhodnutí o vyloučení obdrží vyloučený člen písemně.
SAČR je spolkem, kde všichni členové mají rovná práva a povinnosti.

Člen SAČR má zejména právo:
a) volit a být volen do orgánů spolku,
b) být informován o všech akcích a činnosti spolku a účastnit se jich,
c) využívat všech výhod a služeb poskytovaných a zprostředkovávaných spolkem,
d) požadovat konkrétní pomoc odbornou, poradenskou a konzultační při řešení záležitostí patřících do náplně činnosti spolku,
e) podávat návrhy, připomínky, stížnosti, svobodně vyjadřovat svoje názory a obracet se s dotazy na orgány spolku.

Člen SAČR má zejména povinnost:
a) řídit se stanovami SAČR
b) dodržovat příslušná usnesení členské schůze (valné hromady) a opatření orgánů spolku,
c) při své činnosti ctít pravidla profesionální etiky a dbát na dobré jméno i prestiž SAČR,
d) řádně uhradit členské příspěvky.

Výši členských příspěvků a jejich splatnost určuje statutární orgán po schválení správní radou.
 

čl. V
Organizace spolku

Orgány spolku jsou
a) statutární orgán – prezident SAČR
b) nejvyšší orgán – členská schůze (valná hromada)
c) správní rada SAČR

ad a) Statutární orgán spolku
Statutárním orgánem je prezident SAČR, kterého volí a odvolává nejvyšší orgán spolku (členská schůze / valná hromada). Funkční období statutárního orgánu / prezidenta SAČR jsou 3 roky.
Prezident SAČR 
- jedná jménem spolku, zastupuje ho ve všech záležitostech a má podpisové právo,
- může pověřit k jednání jménem spolku a jeho zastupování i jiného člena spolku, zpravidla některého z viceprezidentů, členů správní rady spolku, případně sekretariátu, nebo ad hoc přibraných odborníků (expertů),
- jmenuje viceprezidenty SAČR,
- svolává a řídí členskou schůzi 
- svolává a řídí zasedání správní rady SAČR
- zajišťuje a řídí nezbytný správní aparát SAČR (např. ústředí a sekretariát, správa regionálních poboček atd.).

ad b) Nejvyšší orgán spolku – členská schůze (valná hromada)
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze (valná hromada), kterou svolává statutární orgán spolku nejméně 1× ročně.
Členská schůze
- určuje základní koncepce činnosti,
- usnáší se na základních dokumentech,
- rozhoduje o změně stanov,
- projednává a schvaluje činnost a hospodaření SAČR, vč. rozpočtu a výše členských příspěvků,
- volí a odvolává statutární orgán (prezidenta SAČR) a členy správní rady,
- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo správní rady spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
Na zasedání členské schůze jsou zváni všichni členové spolku.
Usnesení členské schůze je platné, jestliže pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

ad c) Správní rada SAČR
Řídícím a výkonným orgánem SAČR v období mezi zasedáními nejvyššího orgánu spolku / členské schůze je správní rada SAČR. Tvoří ji prezident, 4 viceprezidenti (nebo jiný počet) a 36 členů (nebo jiný počet) – všichni volení členskou schůzí na období 3 let. 
Zasedání správní rady svolává a řídí prezident SAČR. Usnesení správní rady je přijato, hlasovala−li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
Správní rada
- zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a cílů spolku vyplývajících z náplně činnosti a stanov,
- vypracovává návrhy koncepce činnosti, rozvojové programy a je kompetentní ve věcech mezinárodní spolupráce a vztahů,
- navrhuje rozpočet, výši členských příspěvků a zásady hospodaření,
- navrhuje a schvaluje zásadní dohody a smluvní vztahy SAČR,
- schvaluje zřízení správního aparátu spolku (sekretariát atd.),
- schvaluje zřízení a činnost regionálních poboček a odborných sekcí SAČR,
- je za svou činnost odpovědna členské základně SAČR.

Regionální pobočky
Součástí organizační struktury SAČR mohou být i regionální pobočky. Ustavují se na základě rozhodnutí správní rady spolku, řídí a koordinuje je prezident SAČR. Regionální pobočky v maximální míře umožňují bezprostřední kontakt členů spolku v příslušných regionech, a to jak mezi sebou, tak na všechny orgány SAČR.

Odborné (profesní) sekce
Pomocnými orgány s působností uvnitř spolku jsou odborné (profesní) sekce (např. sekce pro odborné vzdělávání, sekce pro jednotlivé skupiny autoservisů apod.). V čele sekce je předseda jmenovaný prezidentem SAČR po schválení správní radou. Řízení a koordinaci odborných (profesních) sekcí provádí prezident SAČR.


čl. VI
Hospodaření, majetek

Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky a usneseními členské schůze (valné hromady), která schvaluje rozpočet i zprávu o hospodaření.
Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky a úroky z vkladů. Pokud by to členská schůze schválila, pak to mohou být také příjmy z prodeje a pronájmu movitého a nehmotného majetku svazu, dary, dotace, půjčky a úvěry, případně rovněž příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti při splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Hospodářský výsledek (zisk) spolku se nerozděluje mezi členy nebo zaměstnance SAČR. 
S finančními prostředky disponuje v souladu se stanovami, rozpočtem a zájmy spolku statutární orgán a správní rada. Majetek spolku tvoří, kromě finančních prostředků i věci movité.
Z prostředků SAČR se hradí zejména nájemné za místnosti spolku a jejich vybavení potřebným inventářem a technikou, výdaje spojené s konáním zasedání členské schůze (valné hromady) a správní rady, výdaje na porady, mzdy a cestovné pracovníků spolku, případně externistů, režijní náklady a výdaje spojené s tuzemskou i mezinárodní činností SAČR, vydávání tiskovin a dalších materiálů pro členy, úhrady expertů působících při konkrétních akcích (záležitostech) spolkového zájmu, náklady na účelnou propagaci SAČR, pořizování nezbytných základních prostředků do majetku spolku a další nespecifikované výdaje podle rozhodnutí statutárního orgánu, správní rady nebo členské schůze.
 

čl. VII
Zrušení, likvidace a fúze spolku

O zrušení spolku dobrovolným rozpuštěním, o fúzi spolku s jiným spolkem či o rozdělení spolku rozhoduje členská schůze (valná hromada) a to nejméně 2/3 většinou účastníků. Spolek se zrušuje dnem, kdy členská schůze takto rozhodla. V tomto případě zabezpečí správní rada vyrovnání všech záležitostí, zejména majetkového vypořádání, týkajících se zániku spolku v příslušném termínu. O zbylém majetku se rozhoduje v likvidačním řízení podle obecně závazných právních předpisů.
Spolek může být také zrušen pravomocným rozhodnutím spolku podle občanského zákoníku.
Spolek zaniká dnem výmazu z rejstříku spolků.


čl. VIII
Závěrečná ustanovení

Stanovy SAČR mohou být měněny (upravovány) jen na základě usnesení nejvyššího orgánu spolku – členské schůze.

Tyto stanovy jsou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, Pododdíl 2, Spolek (§ 214 až § 302). Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku uvedenými ustanoveními občanského zákoníku. 

Tyto stanovy byly schválené nejvyšším orgánem spolku – členskou schůzí dne 28. 11. 2019.

Účinnost od 28. 11. 2019.