Pokud autoservis požádá výrobce vozidel nebo jeho oficiálního importéra o tzv. servisní smlouvu,

► musí nebo nemusí s žadatelem takovou smlouvu uzavřít?
► pokud ano, za jakých podmínek?
► v jakém dokumentu je to uvedeno?

V souvislosti s dotazem na uzavření tzv. servisní smlouvy na žádost autoservisu s výrobcem dané značky vozidla nebo s jeho oficiálním importérem lze tazatele odkázat na dokument zveřejněný v Úředním věstníku Evropské komise 28. 5. 2010 (2010/C 138/05):


Sdělení Komise
Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla
(Text s významem pro EHP)


Pozn.: výše uvedený dokument lze najít v části „KE STAŽENÍ“.

Jen pro úplnost lze uvést, že tento dokument byl v uvedeném Úřední věstníku Evropské unie zveřejněný ve stejný den spolu s dalším, kterým je

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010
ze dne 27. května 2010
o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel
(Text s významem pro EHP) 

Pozn.: Toto nařízení je v zásadě tzv. blokovou výjimkou, která se už ale netýká (jako předchozí Nařízení (ES) č. 1400/2002 vertikálních dohod o nákupu, prodeji a dalším prodeji nových motorových vozidel, ale podmínek, za jakých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat náhradní díly pro motorová vozidla nebo poskytovat servis (údržbu a opravy) motorových vozidel.

Nyní konkrétně k výše uvedenému Sdělení Komise Doplňkové pokyny ... V bodě (70) se uvádí, že „Komise považuje za důležité, aby byl přístup k sítím schválených servisních pracovníků otevřený pro všechny podniky, které splňují stanovená kritéria kvality.“
Důležité upozornění! Bohužel překladatel (na rozdíl originálu nebo překladů do jiných jazyků) použil jinak těžko pochopitelný výraz „sítě schválených servisních pracovníků“. Do srozumitelného jazyka přeloženo, znamená to „sítě autorizovaných servisů“.
Jinak zjednodušeně uvedeno, dané ustanovení znamená, že pokud žadatel / autoservis splní servisní standardy konkrétní značky, výrobce nebo importér s ním uzavře servisní smlouvu. Jde tedy o splnění kvalitativních kritérií. Jak říká další věta, výrobce nebo importér nemůže v případě servisní smlouvy použít kvantitativní kritéria pro výběr, lapidárně řečeno, nemůže si stanovit, že bude mít v ČR tolik a tolik autorizovaných servisů, dodat třeba, že to už má, a další striktně odmítnout. (pozn.: jako, to může v případě smlouvy o prodeji nových vozidel).

Přístup k sítím schválených servisních pracovníků
(70) Hospodářská soutěž mezi schválenými a nezávislými servisními pracovníky není jedinou formou hospodářské soutěže, kterou je nutno vzít v úvahu při analýze slučitelnosti dohod o opravách schválenými servisními pracovníky s článkem 101 Smlouvy. Strany by měly rovněž posoudit, v jaké míře jsou schválení servisní pracovníci v rámci příslušné sítě schopni soutěžit navzájem. Jeden z hlavních činitelů ovlivňujících tuto soutěž souvisí s podmínkami přístupu do sítě vytvořené v rámci standardních dohod se schválenými servisními pracovníky. Vzhledem k obecně silnému postavení sítí schválených servisních pracovníků na trhu, jejich zvláštnímu významu pro majitele novějších motorových vozidel a skutečnosti, že spotřebitelé nejsou ochotni cestovat na velkou vzdálenost, aby si nechali opravit svá auta, považuje Komise za důležité, aby byl přístup k sítím schválených servisních pracovníků otevřený pro všechny podniky, které splňují stanovená kritéria kvality. Pokud se na žadatele vztahují kvantitativní kritéria pro výběr, povede to pravděpodobně k tomu, že dohoda bude spadat do oblasti působnosti čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

K této záležitosti se vztahuje částečně i bod (71). Protože celý dokument je, až na poněkud nešťastný překlad, bylo by asi smysluplné ho zveřejnit.