» základní údaje
» členská základna
» odborné sekce
» rozhodčí institut
» aktuální informace
» dokumenty
» partneři SAČR
» kontakt

Aktuální sdělení - Autoklimatizace - Seznam oprávněných hodnotících orgánů


Vážený pane Lhotáku, 

obracím se na Vás ve věci školení pracovníků, kteří provádějí znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systému motorových vozidel. 
Školení a vydání následného osvědčení o jeho absolvování stanovuje nařízení Komise (ES) č. 307/2008. Atestační subjekt je podle čl. 3, odst. 1 tohoto nařízení "stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo jmenován příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty k tomu oprávněnými." 

V České republice toto oprávnění o stanovení společnosti hodnotícím orgánem (atestačním subjektem) vydává pouze Ministerstvo životního prostředí. Seznam společností, kterým bylo takové rozhodnutí vydáno jsou uveřejněny na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace). 

Bohužel existují společnosti, které podávají mylné informace o nutnosti vlastnit "certifikát" pro oblast autoklimatizací a pořádají školení, které je "předepsané Ministerstvem životního prostředí" a následně vydávají "osvědčení o úspěšném absolvování tohoto školení..." aniž by byly Ministerstvem životního prostředí ČR stanoveny jako atestační subjekt. 
Certifikát pro oblast autoklimatizací však není vyžadován, absolvování školení a jeho obsah vycházejí z nařízení Komise (ES) č. 307/2008, není předepsané Ministerstvem. 

Ráda bych Vás touto cestou požádala o uveřejnění odkazu webové stránky Ministerstva životního prostředí, seznam stanovených atestačních subjektů (http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace) na webových stránkách Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky a upozornění vašich členů na výše popsanou skutečnost. 

Děkuji 

S pozdravem 

Jana Borská 

Mgr. Jana Borská
Odbor ochrany ovzduší / Air Protection Department
Ministerstvo životního prostředí / Ministry of Environment of the Czech Republic
Vršovická 65, Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 12 20 24
Fax: +420 267 12 60 24
E-mail: Jana.Borska@mzp.cz
http://www.mzp.cz/cz/ovzdusi


Copyright © SAČR